Realizace rozvojového projektu - příklad města Vrchlabí

Město Vrchlabí společně s organizací Agora CE realizovaly v roce 2016 rozvojový projekt „Podpora udržitelné turistiky jako prostředek rozvoje horských oblastí v Gruzii – sdílení českého know-how“, jehož záměrem bylo přenos zkušeností s rozvojem turistiky místním samosprávám v Gruzii. Projekt byl podpořen grantem z dotačního titulu České rozvojové agentury Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích.

Thušsko, Chevsursko a Pšavsko patří mezi nejhůře přístupné oblasti v Gruzii. Vesnice v těchto územích se nacházejí ve velmi hornatém terénu, v hlubokých údolích nebo na strmých svazích. Většina z nich není v zimě dostupná, protože vysoké průsmyky jsou uzavřeny pro silniční vozidla. Odliv obyvatel z těchto oblastí je velmi vysoký stejně jako nezaměstnanost, zejména mezi ženami. Možnosti podnikání nebo zlepšení hospodaření jsou omezeny z důvodu špatného přístupu k základním službám. Na druhé straně je tato oblast velmi atraktivní z turistického hlediska. Místní obyvatelé se snaží rozvíjet turistiku, chybí jim ale zcela znalosti a informace o tom, jak postupovat. Sami nikdy necestovali, takže nemají informace z jiných podobných míst, nechápou mentalitu a potřeby turistů. V obou oblastech prakticky neexistují dostupné informace o regionu, ubytování a dostupnosti služeb v cizích jazycích, ani neexistuje možnost zakoupit pohlednice, jednoduché mapy, informace o historii, tradiční dárky nebo místní produkty.

Záměrem projektu bylo zvýšit životní úroveň obyvatel těžko dostupných horských oblastí v Gruzii tím, že jim pomůžeme lépe využít potenciálu udržitelné turistiky a podpoříme je při rozvíjení doplňkových turistických služeb. Cílem bylo přispět k prosperitě a stabilitě osídlení v odlehlých horských vesnicích v oblastech Thušska, Chevsurska a Phšavska.

Usilovali jsme o to motivovat a vyškolit drobné poskytovatele turistických služeb, zejména ženy, k tomu, aby uměli rozvinout doplňkové turistické služby, zahájili výrobu drobných upomínkových tradičních předmětů, a zvýšili tak udržitelnost turistiky v regionu. Tento cíl byl v plné míře naplněn. Motivováno bylo nejen 23 účastníků seminářů a zejména 6 výrobců podpořených grantem, ale také jejich široké okolí.

Projekt byl zahájen oficiální návštěvou starosty města Vrchlabí Jana Sobotky v municipalitách  Achmeta a Dušethi, kde došlo k seznámení se záměrem projektu a bylo dojednáno vytvoření neformálního sdružení poskytovatelů služeb v turistice v obou oblastech. Následovaly semináře a workshop zaměřené na sdílení zkušeností s rozvojem udržitelného cestovního ruchu v českých horách, využití tradic regionu jako je výroba tradičních výrobků vhodných k malovýrobě, folklorních tradic, místní gastronomie apod. V rámci projektu bylo také podpořeno 6 malých projektů gruzínských obcí zaměřených na vytvoření webových stránek, vytvoření propagačních materiálů apod.

A jaké další výstupy projekt přinesl? Na základě přenosu zkušeností vznikla dvě sdružení místních poskytovatelů služeb, kteří pracují v cestovním ruchu v Chevsursku, Tušsku a Pšavsku. Byl zde také zahájen provoz malovýroby turistických produktů a poskytování ubytovacích služeb 6 domácností.   V neposlední řadě byly navázány kontakty a spolupráce mezi městem Vrchlabí a gruzínskými městy.

Přínos spolupráce shrnuje starosta Vrchlabí Jan Sobotka: „V rámci realizace projektu bylo nutno se zamyslet nad tím, jak my jsme v posledních letech rozvíjeli cestovní ruch ve smyslu rozvoje pracovních příležitostí s pomocí našich partnerských měst z Německa a Francie, nebo i EU. Uvědomili jsem si, čím je důležité začít, jakých chyb se vyvarovat, a to vše při uvědomění si rozdílu v hospodářském vývoji mezi ČR a Gruzií. Je také důležité vzít v úvahu jedinečnost a divokost přírody Gruzie. Snad největším přínosem byla osobní výměna zkušeností mezi účastníky projektu.“

A jaké zkušenosti realizace projektu přinesla realizátorům? Problémem na místě byla špatná dostupnost území. Z pohledu realizátora jsme se potýkaly s nesnázemi plynoucími z nedostatečné zkušenosti s podobnými projekty a jejich administrací. Díky spolupráci se zkušeným partnerem, Agora CE o.p.s., jejíž ředitelka se v oblasti dlouho pohybuje, se podařilo všechny problémy vyřešit.

 

Mgr. Radka Nosková, referentka dotací a mezinárodní spolupráce, Město Vrchlabí