Položen základ pro rozvojovou spolupráci národních asociací zemí V4 a jejich partnerů z Ukrajiny, Gruzie a Moldávie

Položen základ pro rozvojovou spolupráci národních asociací zemí V4 a jejich partnerů z Ukrajiny, Gruzie a Moldávie

Ve dnech 12. a 13. dubna 2016 zástupci národních asociací ze sedmi zemí diskutovali v Bratislavě o zahraniční rozvojové spolupráci mezi municipalitami a jejich asociacemi ze zemí Vyšehradské skupiny (V4) a Východního partnerství (EaP). Diskuse probíhala v rámci závěrečné konference k projektu „Nové výzvy pro místní samosprávy – úloha národních asociací v rozvojové spolupráci“, jejímž cílem bylo položení základů pro dlouhodobou spolupráci zúčastněných národních asociací ze Slovenska, České republiky, Polska, Maďarska, Ukrajiny, Moldávie a Gruzie. Konference, o jejíž výstupy projevily zájem i evropské instituce a národní asociace, se zúčastnili rovněž představitelé Rady evropských obcí a regionů (CEMR), Evropské Platformy místních a regionálních samospráv pro rozvoj, Mezinárodního Vyšehradského fondu, Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí SR, Rozvojového programu OSN a Slovenské rozvojové agentury.

V rámci konference byly představeny vybrané inspirativní příklady z oblasti meziobecní spolupráce z pohledu slovenské obce Bardějov a polského města Jaslo. Opačný pohled na meziobecní spolupráci představil výkonný ředitel SMO Dan Jiránek, který ve svém příspěvku představil na příkladu Svazového projektu na podporu meziobecní spolupráce, jakým způsobem může asociace místních samospráv podporovat, a tak přispět k etablování meziobecní spolupráce. Vedle toho rovněž představil inovativní prvky úspěšných projektů Svazu v oblasti capacity building určených pro české obce. Představitelé maďarských asociací se věnovali konceptu udržitelnosti obce Berhida v souvislosti s vysokou nezaměstnaností a přístupům a zaváděným programům na integraci Romské populace do místní společnosti v obci Uszka. Vedle příkladů dobré praxe ze zemí V4 představitelé asociací místních samospráv z Ukrajiny, Gruzie a Moldávie představili, s jakými problémy se jejich členové potýkají a kde vidí styčné body pro rozvíjení spolupráce s partnery ze zemí V4. Dvoudenní konference zahrnovala v programu také představení možných forem financování potenciální decentralizované rozvojové spolupráce.

Závěrečným bodem konference bylo podepsání Memoranda o multilaterální rozvojové spolupráci mezi vrcholnými představiteli zúčastněných asociací místních samospráv, a to: předsedou Svazu měst a obcí ČR Františkem Luklem, prvním podpředsedou Sdružení měst a obcí Slovenské republiky (ZMOS) Josefem Dvončem, co-presidentem Maďarského národního sdružení místních samospráv (TOOSZ) Tamásem Aldozem, předsedou Maďarského sdružení místních samospráv (MOSZ) Gyorgyem Gémesim, výkonným ředitelem Národního sdružení místních samospráv Gruzie (NALAG) Davidem Meluaem, předsedkyní Kongresu místních samospráv Moldavska (CALM) Tatianou Badenovou a ředitelkou centra pro rozvoj a projekty Sdružení ukrajinských měst (AUC) Olenou Tomniukovou. Předseda Unie polských měst (ZMP) se nemohl konference zúčastnit a svůj podpis připojí k Memorandu do konce dubna 2016.

Memorandum položilo základ aktivnější spolupráci v oblasti společných zájmů. První z oblastí je podpora spolupráce mezi zapojenými asociacemi ve formě společného postupu v mezinárodních institucích, jako je např. Kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy nebo Rada Evropských obcí a regionů. Druhá oblast pokrývá identifikaci potřeb sdružení ze zemí EaP, následné porovnání vytipovaných politik v zemích V4 a podporu přenosu z nich plynoucích zkušeností do partnerských zemí. Třetí oblastí je budování kapacit národních asociací, např. v souvislosti se zajišťováním služeb členské základně, a to prostřednictvím poradenství, vzdělávání a konzultací. Poslední oblasti vytyčené spolupráce je vytváření silnějších vazeb mezi jednotlivými asociacemi a jejich členy v oblasti rozvojové spolupráce. Výměna informací mezi signatáři a koordinace jejich aktivit ve vytyčených oblastech společného zájmu bude probíhat skrze neformální platformu nazvanou „Platforma místních samospráv z Nových demokracií pro rozvojovou spolupráci“. Dle dohody signatářů jde konkrétně o následující oblasti sdílení informací a spolupráce: dialog s ústředními orgány státní správy, hájení zájmů místních samospráv, dobrá správa věcí veřejných, zajišťování veřejných služeb, zkušenosti z transformace, fiskální decentralizace a vstup do EU, finanční mechanismy pro města a obce, přeshraniční spolupráce a regionální rozvoj, územní plánování, investice a turismus. Platforma je otevřená i dalším sdružením ze zemí Východních partnerství a zemí V4.

V souvislosti s navázáním silnějších vazeb mezi jednotlivými asociacemi předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl podepsal rovněž v rámci konference s předsedkyní Kongresu místních samospráv Moldavska Tatianou Badenovou bilaterální „Memorandum o porozumění“. Memorandum vytváří obecný rámec pro budoucí vztahy mezi asociacemi, které se budou zaměřovat na efektivnější spolupráci v oblasti sdílení informací a výměnu zkušeností mezi SMO a CALM a jejími členy, koordinaci a spolupráci v oblastech společného zájmu a vzájemnou podporu na mezinárodní úrovni, realizaci společných projektů financovaných z místních, národních i mezinárodních finančních prostředků či síťování mezi členy a podporu rozvoje vztahů mezi členy obou asociací.

Na závěr lze dodat, že dosavadní spolupráce jednotlivých signatářů probíhala pouze bilaterálně. Nyní byl položen základ i pro multilaterální spolupráci – spolupráci s více partnery ze zemí V4 v oblasti rozvojové spolupráce. Konkrétní možnosti spolupráce včetně jejich finančního zajištění budou rozpracovány v tzv. policy note. Během měsíce bude rovněž vydán sborník shrnující výstupy konference, tj. obsahující příklady dobré praxe ze zemí V4 a identifikaci potřeb partnerů ze zemí EaP. Utvoření neformální Platformy místních samospráv z Nových demokracií pro rozvojovou spolupráci rovněž povede k efektivnějšímu sdílení informací o realizovaných projektech a jejich zaměření, kontaktů apod.

Závěrečné konference se zúčastnil předseda SMO František Lukl, výkonný ředitel SMO Dan Jiránek, předseda Komise pro zahraniční spolupráci SMO Pavel Branda a garant pro oblast zahraniční rozvojové spolupráce obcí z Oddělení vnějších vztahů SMO Šárka Řechková.

Projekt „Nové výzvy pro místní samosprávy – role národních asociací v rozvojové spolupráci“ byl finančně podpořen z Mezinárodního vyšehradského fondu v rámci programu "Extended Standard Grants (V4EaP)".

 

 

Položen základ pro rozvojovou spolupráci národních asociací zemí V4 a jejich partnerů z Ukrajiny, Gruzie a Moldávie  

Položen základ pro rozvojovou spolupráci národních asociací zemí V4 a jejich partnerů z Ukrajiny, Gruzie a Moldávie  

Položen základ pro rozvojovou spolupráci národních asociací zemí V4 a jejich partnerů z Ukrajiny, Gruzie a Moldávie  

Položen základ pro rozvojovou spolupráci národních asociací zemí V4 a jejich partnerů z Ukrajiny, Gruzie a Moldávie  

Položen základ pro rozvojovou spolupráci národních asociací zemí V4 a jejich partnerů z Ukrajiny, Gruzie a Moldávie  

Položen základ pro rozvojovou spolupráci národních asociací zemí V4 a jejich partnerů z Ukrajiny, Gruzie a Moldávie  

Položen základ pro rozvojovou spolupráci národních asociací zemí V4 a jejich partnerů z Ukrajiny, Gruzie a Moldávie  

Položen základ pro rozvojovou spolupráci národních asociací zemí V4 a jejich partnerů z Ukrajiny, Gruzie a Moldávie  

Položen základ pro rozvojovou spolupráci národních asociací zemí V4 a jejich partnerů z Ukrajiny, Gruzie a Moldávie