Ministerstvo zahraničí přislíbilo zpřístupnit více dotačních titulů obcím!

Ministerstvo zahraničí přislíbilo zpřístupnit více dotačních titulů obcím!

Dne 3. července 2018 se v Černínském paláci uskutečnilo jednání náměstka ministra Martina Tlapy se zástupci platforem o posílení vzájemné spolupráce v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (dále ZRS) mezi veřejným, neziskovým a soukromým sektorem.

Předseda Komise Svazu pro zahraniční spolupráci Pavel Branda v rámci diskuse upozornil, že zatímco s ostatními sektory je systematicky navazována spolupráce, u veřejné sektoru – především s územní samosprávou chybí koncepční přístup. Zástupce Svazu apeloval především na větší podporu spolupráce ostatních partnerů s místními samosprávami v rámci vypsaných veřejných zakázek, častější zapojování expertů z českých municipalit v rámci jednotlivých expertních výjezdů realizovaných v programu ČRA pro vysílání expertů do prioritních zemí ZRS ČR a zpřístupnění dotačních titulů „TRANS“ a „Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti“ místním samosprávám. Mimo to Pavel Branda navrhl, aby Ukrajina byla jednou z podporovaných zemí v rámci dotačního titulu ČRA „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR“. Ukrajina je v současnosti dle Strategie ZRS 2018-2030 řazena do kategorie tzv. strategických zemí a není dosud zřejmé, zdali budou projekty českých obcí s jejich ukrajinskými protějšky podané v tomto dotačním titulu podporovány.

Náměstek ministra Martin Tlapa poděkoval za konkrétní podněty Svazu a přislíbil na základě inventury finančních nástrojů zpřístupnit požadované dotační tituly obcím jako oprávněným žadatelům. Zároveň navrhl ustavení pracovní skupiny pro identifikaci námětů rozvojových projektů a finančních nástrojů, jejímiž členy budou platformy zastupující jednotlivé sektory včetně Svazu, čímž bude zaručeno zprostředkování požadavků a potřeb partnerů, ale i samotných realizátorů ZRS ČR.

Mgr. Šárka Řechková, Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů