České obce mohou samy podávat náměty na realizaci rozvojových projektů v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR

16. dubna 2019 se konal na půdě Ministerstva zahraničních věcí (dále jen MZV) seminář k představení nové Metodiky zahraniční rozvojové spolupráce České republiky, která je platná od ledna 2019. Metodika je zásadní dokument, který vymezuje roli a stanovuje postupy jednotlivých aktérů včetně místních samospráv, kteří se podílejí na realizaci aktivit či projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR (dále jen ZRS). Největší změnou, kterou metodika zavádí, je možnost realizátorů či jejich partnerů v prioritních zemích ZRS ČR předkládat náměty na budoucí projekty, a to bez vyzvání ze strany příslušných českých institucí.

Ve fázi přípravy projektů mohou nově realizátoři včetně českých měst a obcí nebo jejich partneři v prioritních zemích ZRS ČR předkládat náměty na budoucí rozvojové projekty. Podmínkou je, aby tyto rozvojové projekty spadaly do zastřešujícího programového rámce pro příslušnou prioritní zemi ZRS ČR. Náměty lze průběžně podávat zastupitelskému úřadu ČR v příslušné partnerské zemi. MZV si od této možnosti slibuje, že předložené projektové náměty povedou k širšímu zapojení aktérů, resp. tvorbě konsorcií, a tím ke komplexnímu řešení identifikovaných problémů partnera. Podporovány budou tedy spíše větší projektové náměty se sofistikovaným řešením, na jehož realizaci se bude podílet více realizátorů z odlišných sektorů.

Pro účely předkládání projektových námětů MZV vytvořilo formulář, který si lze vyžádat u zastupitelských úřadů ČR v příslušných zemích. Zastupitelské úřady ČR provedou do 30. 6. kalendářního roku preselekci odevzdaných námětů, které následně předají k dalšímu vyhodnocení Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV a České rozvojové agentuře. Následně budou vybrané náměty předloženy k posouzení Pracovní skupině pro identifikaci projektových námětů, kde má Svaz měst a obcí ČR své zastoupení. V rámci pracovní skupiny se mohou její členové vyjadřovat k předloženým návrhům, a tak ovlivňovat způsob formy realizace projektového námětu včetně určeného finančního nástroje k jeho realizaci (dotace, veřejná zakázka apod.). Proto pokud budete předkládat projektový námět, nezapomeňte o této skutečnosti informovat Sekci regionálního rozvoje a zahraničních vztahů Svazu.

Oproti předešlému dokumentu nová metodika rovněž umožňuje realizátorům na základě jejich bezprostřední zkušenosti s realizací projektů v prioritních zemích ZRS ČR upozorňovat na přehodnocení či úpravu zastřešujících programů ZRS ČR v prioritních zemích tak, aby odpovídaly místní realitě. Podněty k přehodnocení programů lze podávat bez vyzvání skrze Svaz měst a obcí ČR, nebo na příslušné zastupitelské úřady ČR. 

Poslední větší změna se týká fáze hodnocení, kde došlo k sjednocení standardů monitoringu zastupitelských úřadů ČR a České rozvojové agentury. MZV si slibuje od nové metodiky především narovnání a zrychlení interních procesů včetně určení rolí jednotlivých aktérů rozvojové spolupráce a zjednodušení identifikace projektových návrhů.  Metodika je platná pro všechny nástroje ZRS ČR v souladu se Strategií zahraniční rozvojové spolupráce ČR 2018-2030.

Mgr. Šárka Řechková, Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů

 

Soubory ke stažení

Metodika ZRS (1 285 kB)