Grantové možnosti pro obce a města z programu Erasmus+

Program Erasmus+ nabízí možnost získat finanční prostředky na realizaci mezinárodních projektů školám všech typů, neziskovým organizacím, vzdělávacím organizacím, ale také městům a obcím. Vhledem k tomu, že pro rok 2018 se očekává 40% navýšení rozpočtu v sektoru školního vzdělávání, je zde příležitost také pro obce a města získat podporu na rozvoj škol na svém území. 

V oblasti školního vzdělávání se mohou města a obce zapojit do dvou základních typů projektů.

V rámci Projektů mobilit osob mohou města (a kraje) vystupovat v roli koordinátora tzv. národního konsorcia. Členy konsorcia musí být kromě koordinátora alespoň dvě školy s přímou vazbou na koordinující instituci (tedy např. dvě školy zřizované městem či krajem). Koordinátor konsorcia poté přebírá vedoucí úlohu v plánování dalšího vzdělávání zaměstnanců zapojených škol v zahraničí formou kurzů, školení, stínování na partnerských školách či výukového pobytu (pracovní stáže) na partnerských školách. Zřizovatelé škol tak získávají možnost se významným způsobem podílet na rozvoji škol a jejich budoucím zaměření.

V rámci Projektů spolupráce mohou města a kraje realizovat projekty založené na přeshraniční spolupráci mezi regiony nebo obcemi z různých zemí. Důležitým prvkem těchto projektů je strategické zapojení místních nebo regionálních autorit jako zřizovatelů škol. Projektu se musí dle pravidel programu účastnit alespoň tři organizace ze tří programových zemí, z čehož alespoň dvě organizace by měly být místními nebo regionálními autoritami (tedy města či kraje). Tyto instituce by poté měly mít vedoucí úlohu v plánování projektu a jeho aktivit a také v implementaci získaných poznatků a jejich dalšího využití v oblasti vzdělávání v daném městě či regionu. Za účelem co nejvyššího přínosu a dopadu těchto projektů, je vhodné zapojit také školy z daných měst a regionů a další organizace aktivní v oblasti školního vzdělávání.

Dům zahraniční spolupráce (DZS) působí od roku 2014 v České republice jako národní agentura pro program Erasmus+. Na webových stránkách DZS naleznete aktuální informace k Výzvě pro předkládání návrhů pro rok 2018, včetně registrací na informační semináře a webináře pro všechny zájemce o podání žádosti.