Co je partnerství měst neboli town-twinning?

Partnerská spolupráce měst, jinými slovy town-twinning, je forma dlouhodobé mezinárodní spolupráce mezi samosprávami, spočívající v pravidelném setkávání zástupců měst a jejich občanů. Tato spolupráce je většinou podložená oficiálním dokumentem (partnerskou dohodou) nebo usnesením orgánů města/obce. 

Partnerská spolupráce jako přirozený nástroj mezinárodní spolupráce měst a obcí během dlouhé doby své existence prokázala svůj přínos pro porozumění mezi národy a kulturami. Její přidanou hodnotou je nejen živý mezikulturní dialog mezi běžnými občany, překonávání předsudků mezi národy, ale také posilování občanské účasti na veřejném životě a podpora občanství a integrace Evropské unie. 

Má veliký význam pro výměnu zkušeností v nejrůznějších oblastech týkajících se života města/obce, ať už se jedná o rozvoj měst, sociální oblast, školství, životní prostředí, cestovní ruch nebo fungování samosprávy. Samosprávy mohou prostřednictvím partnerské spolupráce podporovat ekonomické vazby svých podnikatelů s jejich protějšky v partnerských městech. a tím pozitivně ovlivňovat ekonomický rozvoj svého území a regionu.

Twinningové hnutí je jedinečné tím, že zapojuje všechny skupiny občanů - od běžných občanů, odborníků, podnikatelů, pracovníků různých organizací přes účastníky různého věku a pohlaví (mládež, ekonomicky aktivní občané, senioři, hendikepovaní atd.) až po občanské spolky a organizace různého zaměření. Napomáhá navazovat trvalé přátelské i profesní vazby mezi občany, organizacemi, úřady, školami apod., během nichž dochází k užitečnému předávání zkušeností. Zkušenosti dokazují, že partnerská spolupráce měst významně pomáhá v posilování občanské zodpovědnosti a zapojení občanů do života místní komunity.

Partnerská spolupráce měst může mít několik podob: 

• formální (oficiální) partnerství - na základě podepsané dohody o spolupráci, deklarace či smlouvy o spolupráci;
• spolupráce na společném projektu;
• neformální partnerství – jde o neformální spolupráci bez podepsané dohody či smlouvy.

Základem pro funkční a živé partnerství je vzájemné porozumění a společné chápání partnerské spolupráce mezi municipalitami, efektivní komunikace, jasné a srozumitelné cíle naplňující obsah partnerství a aktivní zapojení občanů, zájmových a profesních sdružení do town-twinningových aktivit.