Estonské město Valga má zájem být jedním z partnerů v rámci výzvy OP URBACT III (Sítě měst)

Město Valga s 12 500 obyvateli hledá partnery, jejichž zkušenosti mohou pomoci zlepšit situaci, kterou město aktuálně prochází. Jedná se zejména o celkový proces úbytku obyvatelstva a s tím související socioekonomické potíže, stárnutí obyvatelstva či hledání nového využití pro chátrající budovy v centru města. V článku se dočtete více o městě i jeho záměrech do budoucna.

 Hlavní témata, kterým by se město Valga chtělo v rámci výzvy Sítě měst věnovat:

 

-         - Plánování v kontextu fenoménu, pro který se užívá název urban shrinkage (úbytek obyvatelstva ve městech a s tím související socioekonomický úpadek některých oblastí);

-         - Partnerství měst a integrované přístupy v oblasti přeshraniční spolupráce;

-         - Inovativní přístupy pro zapojení občanů do plánování – vzbudit zájem občanů o veřejné dění a motivovat je;

-         - Hledání rovnováhy mezi ochranou kulturního dědictví a úpravou veřejných prostor pomocí demolice zchátralých opuštěných domů;

-         - Nové využití pro opuštěné budovy; hledání prozatímních funkcí a alternativních možností využití budov;

-         - Podpora podnikání a vypořádání se s procesem stárnutí populace ve městech, která jsou zároveň negativně ovlivněná změnami souvisejícími s tzv. urban shrinkage;

-        Další související témata.

 

Kontaktní údaje na zástupce města Valga:

Jiří Tintěra – městský architekt: jiri.tintera@valga.ee

 

Stručná charakteristika města Valga

Ve městě Valga žije v současnosti kolem 12 500 obyvatel. Nachází se blízko estonsko-lotyšské hranice a spolupracuje s lotyšským partnerským městem Valka. Historie obou měst je propojená, protože města vznikla rozdělením původního města Walk po získání nezávislosti Estonska a Lotyšska. Valga se nachází 267 km od estonského hlavního města Talinn.

Valga představuje typický příklad města, které se potýká s úbytkem obyvatelstva ve městech a s tím souvisejícími socioekonomickými potížemi (tzv. urban shrinkage). Na konci 19. století se město stalo důležitým železničním uzlem. S tím byl spojen jeho následný rozvoj a populace v té době dosáhla 16 000 obyvatel. Po druhé světové válce se Valga stala důležitým průmyslovým a vojenským centrem a počet obyvatel se ještě zvýšil. Po zániku Sovětského svazu a stažení vojáků počátkem 90. let 20. století byl ve městě nadbytek budov různého druhu (byty, průmyslové či administrativní budovy). Následkem toho je v současné době využíváno či rozvíjeno pouze 72% území města. Většinu objektů v tomto území je možné považovat za brownfieldy. Řada obyvatel se navíc odstěhovala z centra města z dřevěných domů s nevyhovujícím příslušenstvím do novějších panelových domů. Pouze dvě z osmi historických budov v okolí kostela jsou využívány; ostatní ztrácejí na hodnotě. Tento stav je negativně vnímán veřejností a celá situace je jednou z příčin nezájmu občanů o dění ve městě.

Městské centrum je sice památkově chráněnou zónou, ale nachází se v něm vyšší procento opuštěných budov než v ostatních částech města. Místní obyvatelé se proto jen těžko se svým městem ztotožňují; nemohou být na své město pyšní. Největší problém, s nímž se potýkáme, jsou omezení vyplývající z vlastnických vztahů a hledání nového využití pro opuštěné budovy.

Město Valga nyní pracuje na novém Komplexním plánu rozvoje 2030+. V jeho rámci klade důraz na revitalizaci městského centra, revitalizaci brownfieldů, podporu bydlení a podnikání a na potřeby související se stárnutím populace.

Zapojení do projektů

Valga již 15 let sbírá zkušenosti v různých mezinárodních projektech – například přeshraniční spolupráce Estonsko-Lotyšsko-Rusko; Program Baltic Sea Region; podepsána dohoda s Evropskou komisí pro vytvoření Europe Direct informačního centra; Valga je rovněž partnerem v projektech realizovaných v rámci programu Interreg.

Řada projektů za účasti města Valga nyní probíhá: TENTacle, GoSmart, Green Railways, Valga-Valka Mobility, Valga-Valka Twin Town Centre.

 

Co říci na závěr? Snad to, co zástupci města Valga zmínili v charakteristice svého města: že nejdůležitějším kapitálem jakéhokoliv města jsou jeho obyvatelé. Především oni mohou vdechnout svému městu nový život; oni mohou přispět k řešení aktuálních problémů. Předpokladem pro to je však možnost ztotožnit se se svým městem a být na něj pyšní.